Bezpieczny powrót

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA DEZYNFEKCJI  W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. JANA PAWŁA II  W PĘPOWIE

Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

 1. W wiatrołapach przy dwóch wejściach głównych do obiektu szkolnego zostały zamieszczone wykazy ważnych telefonów: do powiatowej stacji sanitarno - epidemiologicznej i służb medycznych (pogotowie ratunkowe).
 2. W każdym wejściu do szkoły znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, 
  z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do budynku szkolnego.
 3. Dozowniki z uniwersalnym płynem do dezynfekcji rąk i powierzchni znajdują się we wszystkich pomieszczeniach sanitarno – higienicznych, salach lekcyjnych i pomieszczeniach biurowych.
 4. Wszyscy wchodzący do budynku szkolnego, w tym pracownicy, uczniowie klas 4-8, rodzice i osoby trzecie, są zobowiązani do skorzystania z dezynfekcji rąk oraz zasłonięcia ust i nosa maseczką/przyłbicą.
 5. Personel obsługowy, oprócz codziennych prac porządkowych, dokonuje również dezynfekcji ciągów komunikacyjnych i powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz sprzętu na placu zabaw co najmniej raz dziennie.
 6. Raz w tygodniu przeprowadza się ozonowanie pomieszczeń przedszkolnych oraz świetlicy. Ponadto, prowadzone będzie ozonowanie innych pomieszczeń w zależności od potrzeb. Ozonowanie odbywa się według harmonogramu i podlega monitorowaniu.
 7. W szkole prowadzi się monitorowanie prowadzonych dezynfekcji.
 8. Nauczyciel przed opuszczeniem sali lekcyjnej jest zobowiązany zdezynfekować blat biurka i klawiaturę komputera.
 9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 10. Z sal usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.
 11. Dywany w oddziałach przedszkolnych oraz w świetlicy szkolnej podlegają codziennej dezynfekcji za pomocą parownicy. Ponadto, raz w tygodniu prowadzi się ozonowanie tych pomieszczeń.
 12. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dezynfekowane przez nauczyciela lub pracownika obsługowego.
 13. Sale lekcyjne są wietrzone podczas każdej przerwy.
 14. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych znajdują się instrukcje jak skutecznie myć i dezynfekować ręce.
 15. Nauczyciele codziennie przypominają uczniom o konieczności zachowania higieny,  w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 16. Wychowawca jest zobowiązany do przeprowadzenia pokazu prawidłowego mycia i dezynfekowania rąk, odpowiedniego nakładania i postępowania z maseczką zakrywającą usta i nos oraz sposobu zasłaniania twarzy podczas kichania (zgięty łokieć).

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZWIĄZKU Z COVID-19
rok szkolny 2020/2021

OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA – w miejscach, gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego:

 • na terenie budynku szkolnego: hol, korytarz, klatka schodowa, boisko szkolne;
 • na przystanku autobusowym, w autobusie szkolnym oraz w drodze z parkingu i ze szkoły na parking autobusowy.

 

BEZ MASECZKI:

 • w sali lekcyjnej przy stoliku;
 • w stołówce szkolnej podczas spożywania posiłku;
 • w drodze do- i ze szkoły pod warunkiem, ze zachowuje dystans społeczny;
 • na świeżym powietrzu (np. na boisku szkolnym, placu zabaw), jeśli możliwe jest zachowanie dystansu społecznego (za zgodą nauczyciela, opiekuna);
 • podczas zajęć wychowania fizycznego, z zachowaniem dystansu społecznego.

 

OBOWIĄZEK ZACHOWANIA HIGIENY:

 • dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku szkolnego – dotyczy wszystkich poza dziećmi przedszkolnymi i uczniami klas 1-3;
 • mycie rąk wodą z mydłem po przyjściu do szkoły przez uczniów klas 1-3 oraz dzieci przedszkolne;
 • częste mycie rąk wodą z mydłem;
 • możliwość dezynfekcji rąk przez uczniów klas 4-8;
 • mycie rąk wodą z mydłem przed wyjściem ze szkoły przez uczniów klas 1-3 oraz przez przedszkolaków;
 • uczniowie niemogący używać ogólnodostępnych środków dezynfekujących są zobowiązani korzystać ze środków zapewnionych przez rodziców (ewentualnie ograniczyć się do mycia rąk wodą z mydłem).