No module Published on Offcanvas position

Historia szkoły

 
OD MAŁEJ SZKÓŁKI PARAFIALNEJ
DO NOWOCZESNEGO OBIEKTU




Opracowanie: Alicja Wojciechowska, współpraca: Cyryla Krajka

Pępowo 2006

1610-1945

    O   istnieniu   pierwszej   szkoły   w   Pępowie   świadczą zapiski o wizytacji ks. Happa w roku 1610. Była to mała szkółka parafialna pod opieką plebana i na jego utrzymaniu. Zajmowała tylko jedno pomieszczenie, które wraz z komórką do spania stanowiło mieszkanie nauczyciela.
    W 2. połowie XVIII wieku niewielki budynek szkolny z powodu starości chylił się ku upadkowi. W 1779 roku już nie istniał, a pleban otrzymał od wizytatora kościelnego polecenie wybudowania nowej szkoły. Nie uczynił tego, więc  hrabia  Alfred Mycielski przeniósł  szkołę do wiejskiej chaty w Chocieszewicach.
Istniejąca  szkoła  była  zbyt  mała  i  zbyt odległa,  dlatego hrabia  w  roku  1826  rozpoczął  budowę  (na własny koszt)  nowej  szkoły  w  Chocieszewicach  i  drugiej  w  Pępowie, w  pobliżu  kościoła przy skrzyżowaniu dróg. Obwód szkolny wówczas tworzyły następujące miejscowości: Pępowo, Chocieszewice, Dąbie, Bielawy, Siedlec, Babkowice, Zalesie Małe i Wielkie, Sroki, Czeluścin, Krzekotowice, Gębice.
    Gdy hrabia zmarł (1829r.), jego brat, Teodor, przystąpił do budowy jednoizbowej szkoły w Siedlcu. Oddana do użytku została  w 1834r. i tymczasowo uczyły się w niej również dzieci z Babkowic. W 1866r. jeden nauczyciel nauczał 123 uczniów. W 1875r. nastąpiła jej rozbudowa. W roku 1900 było już 210 dzieci i dwóch nauczycieli. Od stycznia 1938r. kierownikiem szkoły był p. Roman Filipowski.
    1 IX 1966r. siedmioklasowa  szkoła podstawowa stała się ośmioklasową. Wprowadzono przedmiot: wychowanie obywatelskie (w klasach VII i VIII) oraz zmieniono nazwy trzech przedmiotów: zamiast prace ręczne: zajęcia praktyczno - techniczne, zamiast rysunku:  wychowanie plastyczne i zamiast śpiewu: wychowanie muzyczne. Dotychczasowy  kierownik  p.  R. Filipowski  przeszedł  na  emeryturę i od września 1968r. jego stanowisko przejął p.Kazimierz  Troczyński.
    Od 27 IV 1972r. zgodnie z nową Kartą Praw i Obowiązków Nauczyciela, kierownik szkoły otrzymał nowy tytuł służbowy: dyrektor szkoły. Od 1973r. szkoła została przemianowana na  zbiorczą szkołę, uczęszczali do niej  uczniowie  z Siedlca,  Kościuszkowa,  Rębowa i Ludwinowa. Skład Rady Pedagogicznej: Kazimierz Troczyński, Emilia Troczyńska,  Genowefa Rebelska, Maria  Skrzypczak do 1969r.), Elżbieta  Dębińska (do1969r.), Helena Jankowska, Anna Korczyńska (1968/69) i od 1969r. - Janina Malinowska, Barbara Osińska, Emilia Różyńska.
    W 1976r.  szkoła  zbiorcza  przestała  istnieć, a  funkcjonowała czteroklasowa szkoła podstawowa. Dyrektor szkoły  K. Troczyński przeszedł do pracy w szkole  pępowskiej,  a jego  miejsce  zajęła  żona, p. Emilia Troczyńska, która kierowała siedlecką szkołą do roku 1989. Następnie szkoła stała się filią (klasy 0-III) Szkoły Podstawowej w Pępowie, a jej  kierownictwo objęła p. Emilia Różyńska. Obecnie kadrę stanowi trzech stałych nauczycieli: Emilia Różyńska (kierownik), Izabela  Marszałek i Arleta  Sierszulska oraz siostra katechetka.
    W 1900r. w Krzyżankach krótko istniała wędrowna szkoła ewangelicka. Uczęszczało do niej 12 dzieci, ale nie było stałego nauczyciela.
    W tym samym roku powstała niemiecka szkoła w Czeluścinie (w 1896r. właściciel Henryk Morawski sprzedał wieś niemieckim kolonistom).  Mieszkańcy  wsi  (Polacy i Niemcy)  nie żyli  w zgodzie, często dochodziło do kłótni,  szczególnie  podczas  każdych  wyborów. W istniejącej czteroklasowej szkole powszechnej uczono się z niemieckich książek. W 1922r. wprowadzono naukę języka polskiego w szkołach niemieckich. Tylko w tych,  w których nauczyciele nie władali językiem polskim w takim stopniu, aby mogli prowadzić lekcje z pożytkiem dla uczniów, można było zrezygnować z nauczania języka ojczystego, ewentualnie lekcji tych mogli udzielać nauczyciele z sąsiednich  niemieckich szkół.  W 1923r. do Czeluścina  przybył nauczyciel Niezieliński, jednak mieszkańcy nie chcieli go przyjąć. Wysłano dwuosobową delegację do Ministerstwa Oświaty w Warszawie, aby unieważnić nominację nauczyciela. Zarówno podróż, jak i wszelkie zabiegi  w   tym   celu,   okazały   się  daremne.  Nauczyciel  pozostał  w Czeluścinie i pracował do roku 1936.
    Od 1930r. do tej szkoły uczęszczały również dzieci z Magdalenek i Czeluścinka, ponieważ zlikwidowano katolicką szkołę w Magdalenkach. W 1936r., po odejściu  na emeryturę nauczyciela Niezielińskiego, kierownikiem szkoły został p. Władysław Migała. Po okupacji niemieckiej, 15 lutego 1945r. otwarto czteroklasową szkołę powszechną, której kierownictwo objął Władysław Bielicki. Uczniowie uczyli się w czterech klasach, następnie  kontynuowali   naukę  w  szkołach  zbiorczych - w  Pępowie,  Kobylinie lub Smolicach.  Pan   Bielicki   (po  25  latach  pracy) w 1970r. przeszedł na emeryturę. Nowym kierownikiem Szkoły Podstawowej w Czeluścinie została pani Gertruda Konieczna. W 1975r. szkołę zamknięto,  uczniowie    przeszli   do Zbiorczej  Szkoły Gminnej w Pępowie.  
    W 1910r. wzniesiono budynek szkolny w Pasierbach. W 1920r.   działała czteroklasowa szkoła katolicka z wykładowym językiem polskim. W 1939r. kierownik szkoły p. Florian Kaczmarek został aresztowany i  wywieziony do Krobi na  rozstrzelanie.  Uratował go jeden z Niemców, jednak do Pasierb już nie powrócił, ponieważ został wywieziony do Generalnej Guberni. Mieszkania prywatne w budynku szkolnym zajęte zostały przez niemieckie rodziny, które do rozpalania w piecach używały polskich obrazów, książek oraz szkolnych dokumentów. Po odzyskaniu niepodległości w Pasierbach przez dłuższy czas nie było nauczyciela. Budynek szkolny, który nie ucierpiał podczas działań wojennych, stał pusty, chociaż we wszystkich okolicznych wsiach szkoły już funkcjonowały.
    1 maja 1945r. inspektor szkolny w Gostyniu powołał na etat nauczyciela kierującego szkołą, p. Mieczysława Mantasa. W 1952r. został zwolniony, a jego obowiązki przejęła nauczycielka z Wilkonic, p.Czesława Grześkowiak. Od tego  roku szkoła była już pięcioklasowa, cztery lata później - siedmioklasowa. Kierownikiem  był Kazimierz Muszyński. Od roku 1966 do 1972 uczniowie  uczyli się w ośmiu oddziałach. W latach 1972-1976 na skutek reorganizacji szkoła stała się już tylko czteroklasowym punktem filialnym Szkoły Podstawowej w Pępowie. W roku szkolnym 1972/73 szkołą   kierowała   p. Zdzisława   Gąsiorek,  a   od   następnego  roku p. Krystyna Ritter. Przez  kolejne  10 lat  szkoła   była   zamknięta. W 1986r. szkoła (punkt filialny) znów zapełniła się uczniami (klasy 0-III).  Nowym kierownikiem została pani Wanda Ptak. W ostatnich latach istnienia szkoły grono pedagogiczne tworzyli nauczyciele:  Alicja Kolan, Janina Ernastowicz, Izabela Marszałek, Ksawery Kempa. W 1999r. szkołę ponownie zamknięto.
    W  1852r.  założono  jednoklasową   szkołę  katolicką w Wikonicach. Powstała dzięki inicjatywie księdza proboszcza Kropiwnickiego, który przeznaczył pieniądze na utrzymanie nauczyciela i zobowiązał się pokryć część kosztów budowy. W 1866r. uczęszczały do niej 74 dzieci.  Od  1930r.  w  szkole  pracowało  dwoje  nauczycieli: p. Zimna i p. Fydrych. Istniały wówczas klasy łączone,  do których uczęszczały dzieci w różnym wieku. Uczyły się cztery lata, po dwa lata w jednej klasie. Ostatnim kierownikiem czteroklasowej szkoły był p. Stanisław Gałczyński. W roku 1972 szkołę zlikwidowano.
    W 1866r. zaczęła funkcjonować w Babkowicach szkoła katolicka. Uczyło się w niej 58 dzieci, a nauczycielem był Stanisław Peliński. Nauczyciel na brak pracy nie mógł narzekać, gdyż w 1880r. na 248 mieszkańców wsi 62 było analfabetami. W roku 1900 szkoła nadal zatrudniała jednego nauczyciela, a uczęszczało do niej 123 uczniów.
    W latach 1935 – 1968  kierownikiem szkoły był p. Rudolf Rudnicki (w1939r. wysiedlony w okolice Krakowa, wrócił po wojnie w 1945r. wraz z żoną  Józefą, która była pomocnikiem nauczyciela). Do powrotu kierownika szkoły nauczaniem w Babkowcach zajmowała się p. Helena Kubiak.
    W 1960r. funkcję kierownika sześcioklasowej  szkoły (Filia SP w Pępowie) objęła p. Stefania Kubas. W tym samym roku rozpoczęła pracę   p. Danuta   Ptak.   Filia  istniała  8  lat,  uczniowie   uczyli   się w   klasach   łączonych,   np.   klasa   I  z  II.   Kiedy  podjęto   decyzję o   zamknięciu  szkoły,   mieszkańcy  wsi nie  mogli  się z nią pogodzić i długo przeciwko niej protestowali.
    W   1892r.   wybudowano   katolicką   szkołę   w   Magdalenkach. W  1900r.  jeden  nauczyciel  nauczał  93  uczniów. Uczyły  się  w niej dzieci z Magdalenek i Czeluścinka do 1930r., gdyż w tym roku szkołę zlikwidowano.  W  1945r.  szkoła  ponownie  przyjęła uczniów, którzy przekraczali  jej  progi  do  1972r.  Ostatnim kierownikiem szkoły była p. Wanda Mocek.
Szkoła   w   Ludwinowie   prawdopodobnie   była   wybudowana w 1910r.  Od 1931r. kierownikiem czteroklasowej szkoły podstawowej  był Kazimierz Giec. W 1970r. po 39 latach pracy przeszedł na emeryturę, a jego stanowisko przejął  p. Stanisław Krysicki.
    1  września  1973r.  stała  się  punktem  filialnym Szkoły Zbiorczej w Siedlcu, a rok później weszła w skład Zbiorczej Szkoły Gminnej w Pępowie.
    5 czerwca 1975r. w wyniku reorganizacji został zamknięty punkt filialny w Ludwinowie, a dzieci uczęszczały do Szkoły Podstawowej w Siedlcu.
    W latach okupacji 1939-1945 pozbawiono dzieci możliwości nauczania w języku polskim, uczono po niemiecku na dość niskim poziomie.
    Szkoła przy skrzyżowaniu dróg w Pępowie istniała do 24 stycznia 1945r. Tego dnia  rano  w potyczce zbrojnej armia rosyjska wraz z polską ostrzelała uciekający w kierunku Krobi niemiecki samochód z amunicją. Samochód eksplodował pomiędzy kościołem a szkołą. Szkoła całkowicie spłonęła i już jej nie odbudowano.


Dzieci przed szkołą w 1945r.



1946-1971

    Na miejscu dawnej szkoły znajduje się dziś pomnik pamięci narodowej, skwer i sklepy. Przez kilkadziesiąt lat dzieci korzystały      z pomieszczeń zastępczych. Początkowo była   to  jedna izba  wydzie-lona na  klasę  w  budynku   tzw.  szpitalika, następnie   szkołę  przeniesiono  do  pałacu w parku.

Przed szkołą w pępowskim pałacu

    Kierownikiem szkoły był p.Alfred Bartusch. 1 września 1967r. przeszedł na emeryturę, a stanowisko kierownicze ośmioklasowej szkoły podstawowej objął p.Stanisław Wachowiak (dotychczasowy kierownik  SP  nr  2  w  Jarocinie).  Funkcję  kierownika  szkoły  pełnił do roku 1972.
    W tych latach pracowali nauczyciele: Janina Bartusch, Józef Elias, Teresa Frątczak, Danuta Górnaś,  Stefania Kubas (1960/1968 -  kierownik  filii w  Babkowicach),  Kazimiera Płóciennik, Krystyna Rudyńska (Idkowska), Kazimierz Szajek, Józef Szlachetka, Łucja Wojciechowska, Czesław  Wojciechowski,  Krystyna Zasieczna,
Helena Kubiak (do 1969r.), Hanka Karczyńska (od 1968r.), Ewa Frąckowiak (od  1969r.), Jadwiga Mańkowska (od 1969r.), Krystyna Marciniak (od 1970r.),  Barbara  Nowacka (od 1970r.),  Danuta Mencel (od 1970r.), Anna Galusińska (od 1971r.),  Adam Chwistek (od 1971r.), Franciszek Pawlak (od 1971r.).
        1967/68    -    389  uczniów  w  14  oddziałach
        1968/ 69   -    388  uczniów  w  13  oddziałach
        1968/70    -    404  uczniów  w  14  oddziałach
        1970/71    -    407  uczniów  w  14  oddziałach
        1971/72    -    409  uczniów  w  14  oddziałach
    12 maja 1968r. miała miejsce uroczystość nadania szkole imienia  ppor. Stanisławy  Nadstawek i odsłonięcie tablicy pamiąt- kowej. Uroczystość związana była z XXV-leciem Ludowego Wojska  Polskiego.
W oczekiwaniu na nowy budynek szkolny zaniedbano wygląd wewnętrzny i zewnętrzny  szkoły w  pałacu oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe. Dawał się odczuć brak podstawowego sprzętu: ławek, szaf, tablic oraz pomocy. Klasy i korytarze nie były malowane od wielu lat, a to z kolei wytworzyło ponurą atmosferę i miało szkodliwy wpływ na wychowanie estetyczne uczniów.
    1969/70 Najsroższa zima od niepamiętnych czasów. Mróz i śnieg nie ustępowały  od  14 X  do  15 III,  a  uczniowie z Babkowic  i  Gębic  do szkoły chodzili pieszo. Zajęcia w czasie ferii zawieszono ze względu na niskie  temperatury  w  klasach (tylko plus 2 stopnie mimo opalania).
    1 sierpnia 1970 roku została rozpoczęta budowa nowej szkoły przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Gostyniu.

1972-1999

10 stycznia 1972 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej im. St. Nadstawek

(12 izb lekcyjnych i sala gimnastyczna - jedna z niewielu wówczas w gostyńskich szkołach wiejskich oraz wyposażone gabinety: lekarski i dentystyczny).

    

Budynek Szkoły Podstawowej w Pępowie  w latach 1972- 2003


1972/73  - do szkoły przybyli uczniowie ze zlikwidowanych szkół  w  Magdalenkach  i   Wilkonicach   oraz  uczniowie  klas V-VIII z Pasierb.
1 października 1972r. uruchomiono stołówkę szkolną (220 posiłków dziennie).
Decyzją Ministerstwa Oświaty i Wychowania w 1973r. przemianowano szkoły podstawowe na zbiorcze szkoły gminne,  utworzono stanowisko gminnego dyrektora szkół, który odpowiadał  za oświatę na terenie gminy oraz wprowadzono klasę „0”. 1 stycznia 1973r. Józef Elias został powołany na stanowisko dyrektora szkół gminnych.
Czesław Gąsiorek        - z-ca gminnego dyrektora ds. wychowawczych
Stanisław Wachowiak -  z-ca gminnego dyrektora ds. szkoły
Grono Pedagogiczne: Anna Galusińska, Teresa Bugzel, Adam Chwistek, Danuta Górnaś, Krystyna Idkowska, Zuzanna Kaczmarek, Jolanta Kozownicka ( Szmatuła), Łucja Kuberka- Nowak, Krystyna Marciniak (do 1974r.), Barbara Nowacka (do 1974r.), Kazimiera Płóciennik, Halina Ryś, Stanisław Szmatuła, Łucja Wojciechowska, Czesław Wojciechowski, Wanda Mocek, Hanka Karczyńska, Zdzisława Gąsiorek (kierownik świetlicy), od 1974r.: Krystyna Kempa, Stefan Kempa, Janina Bzdęga, Andrzej Jankowski, Barbara Banaszyńska, Alina Bernadek (Olejniczak – od 1982r.)
1973/74  -  550  uczniów w 18 oddziałach
Utworzono klasę VI i VII  uzawodowioną dla uczniów, którzy mieli szczególne trudności w nauce i nie mieli możliwości ukończenia pełnej szkoły podstawowej. Przedmiotów rolniczych nauczała inż. Krystyna Forecka.
1974/75  -  543  uczniów w 19 oddziałach (w tym dwie klasy uzawodowione)
Po reorganizacji szkoły w Siedlcu w 1976r. pracę w Zbiorczej Szkole Gminnej w Pępowie rozpoczął p. Kazimierz Troczyński na stanowisku zastępcy gminnego dyrektora ds. szkoły oraz nauczyciela biologii. Pan Stanisław Wachowiak  po  odejściu  Czesława Gąsiorka  przejął  stanowisko zastępcy gminnego dyrektora ds. wychowawczych (w 1981r. zrezygnował z pełnionej funkcji).
1982/83
Sieć szkół:
        Zbiorcza  Szkoła  Gminna  w  Pępowie     -  I - VIII
        Szkoła  Podstawowa  w  Skoraszewicach  -  I - VII
        Szkoła  Podstawowa  w  Siedlcu              -  I - III
1983/84
Sieć   szkół:   dodatkowo  powstaje   punkt   filialny   w   Babkowicach klasy II i III  -  kierownik filii Urszula Szczęsna (Latuszek)
1984/85   -  624  uczniów w 27 oddziałach
Ten rok szkolny wprowadził zmiany w systemie oświatowym,  zlikwidowano   zbiorcze   szkoły    gminne    (niepowodzenie   reformy szkolnej z lat 70- tych), które znowu zyskały status szkoły podstawowej. Zarządzanie oświatą gminną powierzono inspektorom. W naszej gminie  został mianowany na inspektora oświaty i wychowania  p. Józef Elias. Stanowisko dyrektora szkoły objął   mgr Stanisław Krysicki, zastępcy mgr Ryszard Jarus.
Radę Pedagogiczną tworzyło 31 nauczycieli. Po raz pierwszy podjęli pracę: Balladyna Bujakiewicz, Ewa Kałmuczak (Matyla), Marek Muszyński
15 czerwca 1985r.  - pożegnanie odchodzącego na emeryturę Kazimierza  Troczyńskiego, zastępcy  dyrektora  gminnego w  latach 1976-84.
18 lipca 1985r.  - śmierć Krystyny Ritter po długiej i ciężkiej chorobie.
1985/86   -  635  uczniów w 28 oddziałach
Radę Pedagogiczną tworzy 35 nauczycieli.
Nowo  zatrudnieni:  Barbara  Ptak,  Jerzy Ptak,  Maria  Wojciechowska (Tomczak), Aleksandra Gaworska – bibliotekarka.
18 marca 1986r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Kazimierz Troczyński
1986/87   
37  nauczycieli ( w tym dwóch w Babkowicach i trzech w Pasierbach).
Nowi nauczyciele: Alicja Gruetzmacher, Robert  Kołak
1987/88   - 631  uczniów,   33 nauczycieli
Nowi nauczyciele: Beata  Kubas (Kaczmarek), Alicja Wojciechowska,
2   stycznia   1988r.  -  zmarła   Janina    Bartusch  (emerytowana nauczycielka).
1988/89
Zmiana na stanowisku w-ce dyrektora. Po rezygnacji p. R. Jarusa funkcję przejęła p. Krystyna Idkowska.
1989/90
Nowy nauczyciel języka polskiego – Cyryla Krajka
1990/91
Wprowadzenie do szkół nauki religii, sześciostopniowej skali ocen i nowego języka obcego (j. angielski).
Nowi   nauczyciele:   Mirosława   Bigaj,   Alina Kowalewska,     Paweł  Andrzejewski    
1991/92
Na ten rok szkolny został wprowadzony program oszczędnościowy, polegający na redukcji godzin nauczycielskich i uczniowskich. Oszczędności    wprowadzono   ze   względu  na  trudności   finansowe w polskiej oświacie.
1992/93
Funkcję dyrektora szkoły objął p. Stanisław Ratajski z Krobi, w-ce dyrektorem nadal była p. Krystyna Idkowska.
Grono Pedagogiczne: E. Matyla, U. Latuszek, M. Galeja,  A.Olejniczak,   A. Sowula,  K. Kempa,  D. Wodniczak,   E. Migdalska, K. Klepacka, A. Galusińska, J. Ptak,  A. Wojciechowska,   M.  Jarus, P.   Andrzejewski,   S.  Kubas,    C.  Krajka,   B.  Ptak,   K.  Płóciennik, J. Jankowska, A. Kowalewska, A. Gruetzmacher, D. Kałmuczak, A.Jankowski,  P.  Galeja,  M. Bigaj, R. Jarus, A.Gabryszak (Adamek), D. Stachowiak, M. Kubalska, ks. Krystian Sobczak
1993/94
Pani Krystyna Idkowska zrezygnowała z pełnienia funkcji w-ce dyrektora szkoły, a stanowisko przejęła  p. Alina Olejniczak.
Nowi katecheci: ks. dziekan Zenon Półrolniczak, ks. Błażej Dojas, siostra Tadeusza (Zofia Modelska), siostra Andżelika (Danuta Góra).
W 1994r.  Rada  Gminy  zadecydowała  o  przejęciu  prowadzenia szkół podstawowych w naszej gminie.
1994/95   -  686 uczniów,  45 nauczycieli
 Z roku na rok przybywa dzieci w szkole i „ robi się ciasno”.
1995/96
Pracę   podjęli   nowi  nauczyciele: Beata Gozdek (opiekunka świetlicy), Sławomir Gintowt, s. Samuela, s. Loyola (Elżbieta Młynarczyk) i ks. Michał Lewandowski
1996/97
Nowy nauczyciel chemii – Danuta Szczęsna
Wprowadzono trzecią godzinę wychowania fizycznego.
1997/98
Kadencja dotychczasowego dyrektora dobiegła  końca. Nowym dyrektorem została pani Krystyna Klepacka. Funkcję  w-ce  dyr. ds. dydaktycznych po pani Alinie Olejniczak przejęła pani Barbara Ptak. Nowe stanowisko w-ce dyr. ds. wychowawczych  powierzono p. Cyryli Krajce.
Nowi nauczyciele: Sylwia Wojtkowiak (Grzelczak) i ks. Robert Ławniczak
24  lipca  1997r.  nagle  zmarła  Alina  Kowalewska, nauczycielka języka angielskiego.

 

1999-2003

1999/2000 - to rok wprowadzenia kolejnej reformy oświaty. Modyfikacji ulega nie tylko program nauczania, ale także organizacja szkół. Likwidacji   ulegają ośmioletnie szkoły podstawowe, a powstają sześcioletnie, których absolwenci kontynuują naukę w trzyletnich gimnazjach.
 
1999 - 2003
Samorządowe Gimnazjum


Dyrektor   - mgr Barbara Ptak
W-ce dyr.  - mgr Paweł Galeja   (2002/2003)

Grono  Pedagogiczne:  Cyryla  Krajka,  Alicja  Wojciechowska,   Anna Galusińska     (do  2002r.),     Mirosława    Bigaj,   Stanisław   Krysicki (do 2001r.), Maria Jarus, Ryszard Jarus, Hanna Grobelna, Krystyna Klepacka, Alicja Gruetzmacher, Lidia Muszyńska, Jacek Migdalski, Arleta  Adamek,  Dariusz Kałmuczak,  Karolina Sierakowska (Grześkowiak), Anna Miczko, ks. Tomasz Zakrzewski, Anna Kołata,  s.Iwetta (Yadviga Verbitska), Agnieszka Dułacz (Zielińska), Łukasz Janura, Ewa Szymkowiak (do 2003r.), Paulina Gendera (2001/02r.),  Małgorzata Michalak (Antkowiak), Iwona  Juskowiak,  Tomasz  Jarus, Hanna  Chlebowska  (2001-2003r.)
 
1999 - 2003
Szkoła  Podstawowa


Dyrektor    -  mgr  Krystyna  Klepacka
W-ce dyr.   -  mgr  Cyryla  Krajka

Grono   Pedagogiczne: Alina Olejniczak,  Beata Kaczmarek, Daria Wodniczak,  Maria Tomczak, Lidia Rucińska (Machowska), Ewa Matyla, Urszula   Latuszek, Małgorzata Andrzejewska,  Sylwia Grzelczak, Alina Nowacka, Zuzanna Neuhoff-Ley, Ewa Migdalska, Lidia Muszyńska, Joanna  Kaźmierczak (Góźdź), Mirosława Bigaj, Stefania Kubas i Kazimiera Płóciennik (do 2001r.), Ryszard Jarus, Danuta Szczęsna, Violetta Rolnik, Jolanta Durczewska, Zofia Przeniczka, Paulina Gendera (2001/02r.), Weronika Paluszkiewicz, Elżbieta Andrzejewska, Bernadeta Kaźmierczak (nauczyciel biblioteki)

 

2003-...

1 IX 2003
Powstanie Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum


Dyrektor   Zespołu  Szkół - mgr  Krystyna  Klepacka
W-ce dyr. ds. Szkoły  Podstawowej - mgr  Cyryla  Krajka (od 2005/06  w-ce dyr. ds. dydaktycznych i wychowawczych Zespołu Szkół)
W-ce  dyr.  ds. Gimnazjum - mgr  Hanna  Grobelna (od 2005/06  w-ce dyr. ds. organizacyjnych Zespołu Szkół)


W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele gimnazjum i szkoły podstawowej. Nowi nauczyciele: Marlena  Wachowiak, Karolina Duda-Małysiak (do 2006r.), Kamila Dzierżgowska, Alicja Skowrońska, Ewa Fabisiak (nauczyciel biblioteki).
                    

„Marzenia się spełniają”

15 IX 2004r. -  uroczyste  otwarcie  zmodernizowanego   budynku Zespołu   Szkół  z  udziałem   wielu   gości.   Całkowicie   odmieniony, przepiękny  budynek  szkolny  budzi  zachwyt,  jednak  w  jest  w  nim bardzo   tłoczno   i   lekcje    rozpoczynają   się   już  o  godzinie   7:30, a  kończą  dopiero  o   17:25.  Wszyscy  z  niecierpliwością  spoglądają na wznoszące się mury nowego gimnazjum.

Zmodernizowany budynek Szkoły Podstawowej


„Nie ma lepszego od Jana Pawła II”       
 1 września 2006r. - otwarcie  rozbudowanego obiektu  Zespołu Szkół, nadanie imienia Jana Pawła II i nowego sztandaru.
Jan Paweł II patronem naszej szkoły! Taki patron to wyróżnienie i przede wszystkim zobowiązanie!
W dobudowanym  gmachu gimnazjum znajduje się 12  sal  lekcyjnych, które rozwiążą problem ciasnoty i nareszcie zajęcia będą  się  kończyły w godzinach popołudniowych, a nie wieczornych.

 

Dziedziniec dla gimnazjalistów

 


Sztandar Zespołu Szkół w Pępowie