No module Published on Offcanvas position

Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie (wrzesień 2022)

Procedura kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie

Zarządzenie nr 21/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie z dnia 12 października 2020 r. w sprawie:  czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w klasie IIIa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie nr 22/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie z dnia 19 października 2020 r. w sprawie:  czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       Program wychowawczo - profilaktyczny 2023-2024

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

 

Procedury - bezpieczeństwo:

Procedura przeprowadzania dezynfekcji w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie (10.05.2021)

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI PRACY w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (10.05.2021)

Załącznik nr 3 do „Procedury bezpieczeństwa organizacji pracy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” (10.05.2021)

Procedury szkolne w sytuacjach zagrożeń.  (aktualizacja 2021)

Procedury postępowania w nagłych wypadkach.  (aktualizacja 27.05.2019)

Wewnątrzszkolna instrukcja ewakuacji.

Regulamin zajęć wychowania fizycznego na basenie.

 

Regulaminy:

Regulamin stołówki szkolnej 

Regulamin przyznawania stypendium szkolnego

Regulamin dyżurów nauczycielskich 

Regulamin przedszkola

 

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć lub ćwiczeń wychowania fizycznego 

Procedura

Załącznik 1. Podanie o zwolnienie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego.

Załącznik 1a. Podanie o zwolnienie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.

Załącznik 3. Podanie o zwolnienie z zajęć.

 

Pozostałe:

Obowiązki kierownika i opiekuna wycieczki

Zarządzenie dyrektora Zespołu Szkół w Pępowie w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych

Koordynator do spraw dostępności