Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.pepowo.edu.pl/. 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony 

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące niekorzystające z technologii asystujących: 

zmiana wielkości czcionki, 

zmiana kontrastu. 

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy 

TAB, SHIFT+TAB, ENTER. 

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

 [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok 

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok 

[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok 

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań, by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe Informacje na temat procedury 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt  z: Katarzyna Klepacka kadry@pepowo.edu.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Za rozpatrywanie wniosków odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie. 

Informacje na temat procedury 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).  

Skargi i odwołania 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych 

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku, przy ul. Krótkiej znajduje się parking  z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych (niebieskie pole). 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie prowadzi swą działalność pod adresem: ul. Powstańców Wielkopolskich 44; 63-830 Pępowo. Do obiektu szkolnego prowadzi 6 wejść, w tym 3 wyposażone są w podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Do obiektu przylega gminna hala sportowa wyposażona w 3 wejścia, z których główne jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.   

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind 

Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie to obiekt trzykondygnacyjny, w którym znajdują się trzy klatki schodowe oraz winda. Budynek nie został wyposażony w tablicę z rozkładem pomieszczeń. Wszelkich informacji udziela pracownik sekretariatu. Sekretariat znajduje się na parterze z bezpośrednim widokiem na strefę wejścia do budynku (przeszklona ściana). Osoba niepełnosprawna, korzystając z windy, ma możliwość dostępu do wszystkich pomieszczeń na każdej kondygnacji. Wyjątek stanowią pomieszczenia na parterze: sala gimnastyczna wraz z szatniami, gabinet pedagoga i gabinet pielęgniarki szkolnej. Do tych pomieszczeń wejście jest możliwe po schodach. W momencie sygnalizowania przez osobę niepełnosprawną potrzeby spotkania z pedagogiem lub pielęgniarką można do tego celu wykorzystać inne dostępne pomieszczenie. Zarówno budynek szkolny, jak i hala sportowa, są wyposażone w toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Winda umieszczona w pobliżu klatki schodowej jest przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Winda spełnia wszystkie wymagania i posiada atesty. Jest na bieżąco konserwowana i sprawdzana. 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych 

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach 

Do budynku Szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.  

Informacja dla użytkowników niesłyszących lub słabo słyszących 

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić  z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem poprzez:

http://pepowo.edu.pl/deklaracja_dostepnosci.pdf

http://pepowo.edu.pl/deklaracja.html